Przed wizytą w obiekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z jego akceptacją

Przed wizytą w obiekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z jego akceptacją

Regulamin obiektu Doliva Park w Krynicy Morskiej

I. REZERWACJA

 1. Rezerwacje dokonywane są telefonicznie lub internetowo, po wcześniejszym zapoznaniu
  się z ofertą Doliva Park
 2. Wstępnym potwierdzeniem rezerwacji terminu jest sms zwrotny. W nim zdefiniowany zostaje
  numer pokoju, okres pobytu,liczba osób, kwota zadatku z terminem jego płatności.
 3. Wysokość zadatku to 30 procent całkowitego kosztu pobytu
 4. Od momentu wstępnego zarezerwowania terminu pobytu, nasi Goście mają dwa dni na wpłatę
  zadatku na wskazany wcześniej rachunek bankowy.
 5. Rezerwacja traci ważność w momencie braku zaksięgowania kwoty na koncie, do godziny
  24.00 dnia upływu terminu wpływu.
 6. Zadatek wpłacany jest za konkretny termin rezerwacji pokoju.
 7. W przypadku zmiany terminu pobytu z przyczyny leżącej po stronie klienta, który wpłacił zadatek,
  Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania takiej rezerwacji, a wszelkie poniesione przez
  niego koszty nie podlegają zwrotowi. Punkt ten również dotyczy zmiany planowanej ilości osób oraz innych świadczeń deklarowanych w chwili dokonania rezerwacji.
 8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji po stronie klienta (przed lub w trakcie trwania pobytu)
  poniesione koszty nie zostają zwrócone.
 9. Każda wpłata, która wpływa na konto firmowe, związana z zamiarem dokonania przez Państwa
  rezerwacji w naszym obiekcie, niezależnie od tytułu samego przelewu, traktowana jest
  jako zadatek w myśl rozumienia przepisów prawa.
 10. W miesiącach lipiec i sierpień, minimalny termin rezerwacji to 7 nocy.
 11. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Wszelkie kwestie sporne pomiędzy kontrahentami rozstrzygnie Sąd właściwy względem
  firmy dokonującej czynności prawnych w imieniu Doliva Park,
  znajdującego się w Krynicy Morskiej.
 13. W odpowiedzi na Państwa zapytania mailowe obiekt zastrzega sobie prawo do przesłania oferty marketingowej na zasadach równej współpracy biznesowej. 

II. ZAKWATEROWANIE/OPŁATA ZA POBYT

 1. Koszt pobytu rozliczany jest w dniu przyjazdu, według warunków ustalonych podczas
  dokonywania rezerwacji.
 2. W cenę pokoju wliczony jest koszt śniadania dla każdej zakwaterowanej osoby
  będącej gościem Ośrodka.
 3. Warunkiem wydania klucza do pokoju jest okazanie Dowodu Osobistego
  osoby, na nazwisko której dokonano rezerwacji oraz uiszczenie całkowitej
  zapłaty za pobyt, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wcześniej zadatku.
 4. Opłata za pobyt jest bezzwrotna (w tym zadatek).
 5. Rachunki wystawiamy tylko i wyłącznie na godność osób, które były
  gośćmi i które spisane zostały z dowodu osobistego podczas procesu rejestracji.
 6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00.
 7. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00.
 8. W przypadku dostępności pokoju możliwe jest wcześniejsze zameldowanie.
 9. W przypadkach wzmożonej migracji Gości (wymiana turnusów) Ośrodek zastrzega sobie
  prawo do późniejszego wydania klucza (nie później jednak niż do godziny 16.00).
 10. W celu uniknięcia nieporozumień, prosimy o wcześniejsze podanie planowanej
  godziny Państwa przyjazdu.

III. PARKING

 1. Goście maja prawo do korzystania z miejsca parkingowego, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 2. Parking znajduje się na ogrodzonym terenie Ośrodka, jednak nie jest strzeżony.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody pojazdów spowodowane przez
  działania osób trzecich, bądź zdarzeń losowych.

IV. WYŻYWIENIE

 1. Wszystkim gościom Ośrodka przysługuje śniadanie, które są wliczone w cenę pokoju.
 2. Śniadanie rozpoczyna się o godzinie 9.00 i trwa do godziny 11.00.
 3. Śniadanie jest w formie bufetu. Bufet organizujemy dla grupy od 10 osób.
 4. Obiadokolacja rozpoczyna się o godzinie 15.00 i trwa do godziny 17.00.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia pożywienia poza obręb Jadalni.

V. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00.
 2. Cisza nocna kończy się o godzinie 6.00.
 3. Osoby zakłócające spokój podczas trwania ciszy nocnej, zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia Ośrodka, po uprzednim upomnieniu przez pracowników (wszelkie koszty nie zostają zwrócone).
 4. W Ośrodku istnieje możliwość pobytu ze zwierzętami, za które pobierana jest opłata, według obowiązującego Cennika.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające na posesji bez opieki osób dorosłych.
 6. Powinny one pozostawać pod stałą opieką rodziców lub opiekunów.
 7. Wszelkie wady, jak również szkody zastane w pokoju, osoba wynajmująca, zobowiązana jest zgłaszać w przeciągu jednej godziny od momentu otrzymania klucza.
 8. Osoba legitymizująca się Dowodem Osobistym, spisanym podczas procesu zakwaterowania ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie jak również przez osoby trzecie w udostępnionym pokoju.
 9. W Pokoju znajduje się pościel. Istnieje możliwość wymiany pościeli, jednak po okresie nie krótszym niż 1 tydzień od dnia przyjazdu.

REGULAMIN PLACU ZABAW

 1. Plac zabaw to ogólnie dostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
 2. Urządzenia na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
 3. Dzieci do 7 roku życia mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod opieką rodziców
 4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka.
 5. Oceny musi dokonać dorosły opiekun dziecka.
 6. Zabrania się:
  • Niszczenia urządzeń zabawowych
  • Zaśmiecania terenu
  • Korzystania z zabawek niezgodnie z ich przeznaczeniem
 7. Rodzice, bądź opiekunowie przez nich wyznaczeni ponoszą wszelką odpowiedzialność
  prawną i materialną za szkody wyrządzone przez dzieci będące na terenie placyku zabaw.

REGULAMIN SALI ZABAW

Dla bezpieczeństwa najmłodszych i tych trochę starszych przygotowaliśmy regulamin, który obowiązuje na terenie Sali Zabaw „Kids Club:

 1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 0 do 12 lat.
 2. Wstęp na Salę Zabaw jest płatny dla osób niebędącymi gośćmi hotelowymi. Szczegółowy koszt zabawy określony  jest w cenniku znajdującym się w Sali.
 3. Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców.
 4. Rodzice mogą przebywać w Sali Zabaw wraz z dziećmi lub po uzgodnieniu z personelem pozostawić dziecko pod opieką personelu Sali.
 5. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Sali Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 6. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na Salę Zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach.
 7. Na salę opiekunowie wchodzą bez obuwia lub w ochraniaczach, podyktowane jest to zachowaniem czystości na Sali Zabaw.
 8. Na teren sali nie wnosimy jedzenia ani picia. W Sali Zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko przy stolikach.
 9. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Salą Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Sali Zabaw.
 10. Właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z regulaminem używaniem Sali Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.
 11. Właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
 12. Za rzeczy pozostawione w Sali Zabaw właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
 14. W razie wątpliwości, sprawy nie rozstrzygnięte w niniejszym regulaminie należy skonsultować z obsługą Sali Zabaw.
 15. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
  Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka, np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 16. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej najlepiej z opinią lekarską w naszej placówce.
 17. Na sali zabaw „Kids Club" zabrania się:
  • a) wspinania po zewnętrznych i wewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej.
  • b) skakania ze zjeżdżalni.
  • c) wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie.
  • d) wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar obok konstrukcji.
  • e) niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.
  • f) wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw.
  • g) rzucania piłeczkami.
  • h) jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy - grozi zadławieniem.
 18. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 19. Obsługa Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnego dziecka na Salę, w sytuacji w której, większa niż aktualna liczba klientów na sali, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.
 20. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 21. Na Sali Zabaw robione są zdjęcia, które później mogą być umieszczone na naszej stronie internetowej i facebooku.
 22. Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęcia urodzinowego, imprezy okolicznościowej itp.
 23. Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren Sali Zabaw oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Sali Zabaw. Wejście na salę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.